privacyverklaring

De Dordtse Reddings Brigade (DRB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Dordtse Reddings Brigade houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dordtse Reddingsbrigade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van leden en ondersteuners worden door Dordtse Reddingsbrigade verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Uitvoeren van statuten en Huishoudelijk reglement;
 • Communicatie over lidmaatschap en/of uitnodigingen;

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Dordtse Reddingsbrigade de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Voornaam ouder/voogd;
 • Tussenvoegsel ouder/voogd;
 • Achternaam ouder/voogd;
 • Verblijf en correspondentie adresgegevens;
 • Banknummer t.b.v. contributie-, opleiding- en inschrijfgelden;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboorte datum;
 • Geboorte Plaats;
 • Pasfoto.

Ten behoeve van activiteiten, opleidingen en trainingen houdt de Dordtse Reddings Brigade de status en ontwikkelingen van vaardigheden bij van haar leden.

Uw persoonsgegevens worden door Dordtse Reddings Brigade opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en leden administratie systeem voor maximaal 2 jaar.
 • De Dordtse Reddings Brigade bewaart op basis van geanonimiseerde gegevens in zijn archief i.v.m. algemeen belang van de vereniging in het kader van historisch, statisch en/of wetenschappelijk onderzoek.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Dordtse Reddingsbrigade verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en mededelingen in het belang van de Dordtse Reddingsbrigade alsmede gerelateerde activiteiten, zoals bondsinformatie van Reddingsbrigade Nederland (RN-KNBRD), Nationale Raad Zwemveiligheid, Rode- en Oranje Kruis, enz.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief DRB of aanmelding via de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dordtse Redding Brigade de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Leeftijd (jeugdleden d.t.v. ouderen/of voogd);
 • E-mailadres;
 • Social media contact ID;

Uw persoonsgegevens worden door Dordtse Reddings Brigade opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 • Afmelding via nieuwsbrief d.n.v. afmeld button, afmelden via afmeld button nieuwsbrief website en/of contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder aan dit document. 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dordtse Reddings brigade verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de leerovereenkomst;
 • Uitvoering geven aan het aanwijzingsbeleid van het bestuur;
 • Administratieve doeleinden;
 • Uitvoering van statuten en Huishoudelijk reglement;

  Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn overeenkomsten tussen de Dordtse Reddings Brigade en leden o.a.:
 • Leerovereenkomst;
 • Bruikleenovereenkomsten;
 • Sleutel overeenkomst;
 • Functie aanwijzing;
 • Enz.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dordtse Reddings Brigade de volgende additionele persoonsgegevens t.o.v. de lidmaatschap gegevens van u vragen

 • V.O.G.
 • Curriculum vitae
 • Afgesloten verzekering(en)

Uw persoonsgegevens worden door Dordtse Reddingsbrigade opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De Dordtse Reddings Brigade bewaart op basis van geanonimiseerde gegevens in zijn archief i.v.m. algemeen belang van de vereniging in het kader van historisch, statisch en/of wetenschappelijk onderzoek.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de website (internetomgeving)
 • Het verzorgen van de (financiële en leden) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van opleiding, training-, beveiliging- en/of wedstrijd activiteiten (RN-KNBRD; NRZ; Rode Kruis; Oranje kruis, enz.)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Alleen voor inschrijvingen en deelname aan activiteiten van de International Life Saving Federation (ILSF), International Olympic Comité (IOC), Comité International Military Sport (CIMS) en eerste hulp organisaties zoals Rode Kruis en Oranje kruis bij voorkeur door tussenkomst van een gerelateerde Nederlandse koepelorganisatie.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De Dordtse Reddings Brigade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beeldmateriaal worden binnen de AVG gezien als persoonsgegevens. De DRB zal representatieve en indicatief beeldmateriaal publiceren voor verschillende doeleinde in het algemeen belang van de vereniging. Leden kunnen een verzoek tot verwijdering doen van deze gegevens. Het lid is zelf verantwoordelijk om aan te geven (bij elk evenement) dat men niet dit soort gegevens niet gepubliceerd wil hebben.

De Dordtse Reddings Brigade bewaart beeldmateriaal in zijn archief i.v.m. algemeen belang van de vereniging in het kader van historisch, statisch en/of wetenschappelijk onderzoek.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Dordtse Reddings Brigade van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Vermeld bij uw referentie van uw verzoek dat het handelt om AVG!

Dordtse Reddings Brigade
t.a.v. Bestuur DRB
Postbus 1012
3300 BA  Dordrecht

Of een e-mail naar de secretaris van de Dordtse Reddings Brigade via secretaris@rbdordrecht.nl onder vermelding van: AVG DRB